Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Manapro servis s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4
IČ: 07938004
DIČ: CZ07938004
info@prokrecka.cz

(dále jen „Poskytovatel“)
Ochrana osobních údajů a ukládání cookies
1) Zákazník souhlasí s ukládáním cookies ve webovém prohlížeči, na němž má přístup a
přistupuje k webovému rozhraní Poskytovatele.
Poskytovatel se, jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Právním důvodem pro zpracovávání osobních údajů ze strany správce je tedy primárně smlouva, právní předpisy o vedení účetnictví, a pokud jde o marketingové informace, též výslovný souhlas zákazníka, přičemž tento souhlas se zasíláním marketingových informací může zákazník kdykoliv odvolat. Vytvořením uživatelského účtu je dán souhlas se zpracováváním osobních údajů
uvedených při objednávce, přičemž uživatelský účet může být ze strany zákazníka, jako uživatele účtu, kdykoliv smazán a to bez vlivu na účinnost smlouvy.
2) Přístup k osobním údajům má pouze Poskytovatel nebo jeho spolupracovníci.
Osobní údaje budou zpracovávány ze strany Poskytovatele po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy. Zpracovávané osobní údaje jsou následující: jméno a příjmení, e-mailová adresa.
3) Zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo
požadovat od Poskytovatele (jako správce údajů) přístup ke svým osobním údajům, jejich změnu, opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení rozsahu zpracování osobních údajů.
4) Osobní údaje nemá správce v úmyslu předat mimo Evropskou unii.
5) Osobní údaje jsou správcem ochráněny v míře, kterou požaduje zákon, zejména co do
zamezení k neoprávněnému přístupu k osobním údajům ze strany neoprávněných osob, ale také zamezení zničení, změně či ztrátě, jakož i jinému zneužití ze strany neoprávněných osob. Zákazník má dále právo vznést námitku proti rozsahu i důvodu zpracování osobních údajů, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6) Podrobnější informace o ochraně osobních údajů, jakož i samotných o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají právní účinnosti dnem 30.11.2020.